Colofon

Wijn en Wijngaard verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van:

Uitgeverij CCM
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen

ISSN: 2589-4285

Redactie
redactie@wijnenwijngaard.nl
Heeft u tips of suggesties? Wilt u meewerken aan een artikel? Laat het ons weten.

Abonnementenadministratie

Voor een directe verwerking van uw vraag of verzoek adviseren wij u naar onze website www.aboland.nl te gaan waar u online uw zaken eenvoudig kunt regelen.
Na verwerking ontvangt u direct een bevestiging.

Via www.aboland.nl kunt u:

•   Abonnementen afsluiten
•   Adresgegevens wijzigen
•   Een niet ontvangen nummer opvragen
•   De verschijningsdatum van het volgende nummer vinden
•   Uw abonneenummer opvragen
•   Uw factuur betalen
•   Een incassomachtiging afgeven
•   Eerdere edities nabestellen
•   Uw abonnement opzeggen

Voor mutaties zoals adreswijzigingen en opzeggingen: klantenservice@aboland.nl

Postadres: Abonnementenland, De Trompet 1739, 1967 DB Heemskerk

Tel.nr. klantenservice: 0031 251 25 79 24

Nieuw abonnement

Een doorlopend jaarabonnement kost 37,50 incl. btw. Abonnees krijgen toegang tot het archief met alle voorgaande edities vanaf 2008, met meer dan 40 magazines in PDF-formaat

Het afsluiten van abonnementen verloopt online via onze zustersite www.routedesvins.nl.

Adverteren

Wijn en Wijngaard is het enige gedrukte Nederlandstalig vakblad voor de wijnbouw. Het verschijnt in Nederland en Vlaanderen. Al sinds 2018. Wilt u de aantrekkelijke tarieven weten om te adverteren? Mail: administratie@wijnenwijngaard.nl

Aansprakelijkheid

Uitgeverij CCM besteedt aan de tot standkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij CCM géén aansprakelijkheid voor:

  • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij CCM of van door Uitgeverij CCM ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij CCM in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst; tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij CCM.