Colofon

Wijn en Wijngaard verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van:

Uitgeverij CCM
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen

ISSN: 2589-4285

Redactie
redactie@wijnenwijngaard.nl
Heeft u tips of suggesties? Wilt u meewerken aan een artikel? Laat het ons weten.

Abonnementenadministratie
Voor mutaties zoals adreswijzigingen en opzeggingen: administratie@wijnenwijngaard.nl

Een doorlopend jaarabonnement kost 37,50 incl. btw. Abonnees krijgen toegang tot het archief met alle voorgaande edities vanaf 2008, met meer dan 40 magazines in PDF-formaat.

Het afsluiten van abonnementen verloopt online via onze zustersite www.routedesvins.nl.


Aansprakelijkheid

Uitgeverij CCM besteedt aan de tot standkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij CCM géén aansprakelijkheid voor:

  • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij CCM of van door Uitgeverij CCM ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij CCM in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst; tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij CCM.