Colofon

Informatie uitgever

Uitgeverij CCM
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen

Redactie
redactie@wijnenwijngaard.nl

Abonnementenadministratie
administratie@wijnenwijngaard.nl


Aansprakelijkheid

Uitgeverij CCM besteedt aan de tot standkoming van alle content – zowel in print als op de website – en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg. Desondanks aanvaardt Uitgeverij CCM géén aansprakelijkheid voor:

  • eventuele fouten en onvolkomenheden van Uitgeverij CCM of van door Uitgeverij CCM ingeschakelde auteurs, (eind)redacteurs en/of andere derden;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – geleden door, of in verband met, de uitvoering van de overeenkomst;
  • enige vorm van schade – direct of indirect – als gevolg van enig verzuim van Uitgeverij CCM in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst;

tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Uitgeverij CCM.